Tipuri de debitori în procedura insolvenței

 

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un debitor pentru a intra sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

 

 1. Cadrul legal;
 2. Categorii de debitori ce pot fi supuși procedurii insolvenței;
 • Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un debitor pentru a putea fi supus procedurilor prevăzute de Legea Insolvenței.

 

 1. Cadrul legal

În prezent, cadrul legal ce reglementează procedurile de insolvență este reprezentat, în principal, de Legea nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (Legea Insolvenței).  De asemenea, prezintă relevanță și prevederile Legii 26/1990 privind Registrul Comerțului, cu modificările și completările ulterioare (Legea privind Registrul Comerțului) din perspectiva identificării subiectelor ce au calitatea de profesioniști supuși obligației de înmatriculare/înregistrare în Registru și care pot pe această cale să fie supuși procedurilor prevăzute de Legea Insolvenței.

 

 1. Tipuri de debitori ce pot fi supuși procedurii insolvenței

Din analiza dispozițiilor legale se desprinde concluzia că procedurile prevăzute de Legea Insolvenței se aplică profesioniștilor, cu excepția celor care exercită profesii liberale, precum și a profesioniștilor cu privire la care se prevăd dispoziții speciale în ceea ce privește regimul insolvenței lor. Noțiunea de profesionist este definită în Noul Cod Civil ca fiind o persoană care exploatează o întreprindere, iar exploatarea unei întreprinderi reprezintă exercitarea sistematică a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ. Toate aceste activități pe care le efectuează un profesionist sunt subsumate noțiunii de acte de comerț, motiv pentru care comercianții sunt așadar o categorie de profesioniști. Pentru a clarifica sfera subiectelor ce pot fi considerate profesionști, art. 8 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil stabilește că în categoria profesioniștilor sunt înscriși: comercianții, întreprinzătorii, operatorii economici, precum și orice alte persoane autorizate să desfășoare activități economice sau profesionale. Astfel, toate aceste categorii de persoane pot intra sub incidența Legii Insolvenței.

Noul Cod Civil nu face distincție între profesioniști persoane fizice și profesioniști persoane juridice.

Prin interpretarea art. 3 coroborat cu art. 38 din Legea Insolvenței se desprinde concluzia că, în ceea ce privește persoanele fizice, acestea pot fi supuse procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență în măsura în care au calitatea de profesioniști și au obligația de a se înregistra în Registrul Comerțului. Articolul 1 din Legea privind Registrul Comerțului menționează categoriile de profesioniști persoane fizice ce au obligația de a se înregistra în Registrul Comerțului. Potrivit articolului menționat, trebuie să parcurgă procedura înregistrării persoanele fizice care își desfășoară activitatea în următoarele forme:

 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală
 • Întreprindere familială

Având în vedere faptul că cele 3 forme de organizare menționate mai sus nu au personalitate juridică, potrivit O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice auorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, procedura insolvenței se va aplica persoanelor fizice care au optat să își desfășoare activitatea în aceste forme.

În privința profesioniștilor persoane juridice, din interpretarea coroborată a prevederilor Legii Insolvenței și a prevederilor Legii privind Registrul Comerțului rezultă faptul că se pot aplica procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu titlu exemplificativ, următoarelor categorii de profesioniști persoane juridice: societăților înființate în temeiul Legii 31/1990 privind societățile, regiilor autonome, grupurilor de interes economic, societăților cooperative etc. Este interesant de observat faptul că actuala reglementare privind insolvența profesioniștilor menționează în mod expres că și regiile autonome cad sub incidența acestor dispoziții. Acest lucru trebuie observat întrucât potrivit fostei reglementări, respectiv Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței se menționa că procedura aplicabilă regiilor autonome aflate în stare de insolvență se va stabili prin lege specială. Cu alte cuvinte, potrivit Legii anterioare, pentru ca regiile autonome să poată fi supuse procedurii de insolvență era necesară adoptarea unei legi speciale care să permită acest lucru.

Mai mult decât atât, în conformitate cu art. 38 alin. (2) lit. f), un profesionist care avea obligația de a se înregistra/înmatricula în Registrul Comerțului va fi supus procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență, chiar dacă nu și-a îndeplinit obligația de înregistrare/înmatriculare.

 

 • Condițiile pe care trebuie să le îndeplinescă un debitor pentru a putea fi supus procedurilor prevăzute de Legea Insolvenței

O persoană poate fi supusă procedurilor prevăzute de Legea Insolvenței în măsura în care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • Este profesionist, astfel cum am definit această noțiune la punctul II;
 • Are calitatea de debitor;
 • Se află în stare de insolvență sau de insolvență iminentă.

 

Cât privește cea de-a doua condiție, un debitor este subiectul pasiv într-un raport juridic obligațional. Orice raport juridic are un subiect activ, denumit creditor, care este îndreptățit la o anumită prestație din partea cocontractantului și un subiect pasiv, debitorul, care este ținut, în temeiul raportului juridic respectiv, să îndeplinească obligația determinată la care este îndreptățit creditorul.

În legătură cu a treia condiție, debitorul trebuie să se afle în stare de insolvență sau insolvență iminentă. Starea de insolvență se prezumă relativ atunci când debitorul nu își achită datoria față de creditor în termen de 60 de zile de la scadență, adică de la data la care debitorul trebuia să își execute obligația. Insolvența este iminentă atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile cu fondurile bănești disponibile la data scadenței.

Totodată, trebuie reținut faptul că procedura prevăzută de Legea Insolvenței se va declanșa în momentul în care datoria debitorului depășește un prag valoric prevăzut de Lege, respectiv 40.000 lei pentru creanțe de altă natură decât cele salariale sau 6 salarii medii brute pe economie/salariat, în cazul creanțelor salariale.