Insolventa

Delimart si Asociatii

Insolventa

Insolv Protection I.P.U.R.L. este o Întreprindere profesională de insolvență înscrisă în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din Romania sub nr. RFO II 1103/10.02.2020 al carei unic obiect de activitate este exercitarea profesiei de practician în insolvenţă in cadrul dosarelor de insolvență și lichidare, inclusiv acordarea de consultanţă privind aplicarea procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice.

Cu ajutorul echipei noastre, care are calificarea si experiența necesară administrării societăților aflate în insolvență, indiferent de obiectul de activitate al acestora, urmărim asigurarea unui management de criza eficient, abordand problematica insolvenței dintr-o perspectiva complexă și multidisciplinară.

Insolv Protection I.P.U.R.L. se bucura de concursul unei echipe de tineri valoroși, formată din practician în insolvență, avocati, juriști, experti contabili, experti evaluatori.

În acest sens, obiectivul nostru principal este de a oferi servicii specifice de calitatate, solutii optime care sa asigure realizarea obiectivelor fundamentale ale unei proceduri de insolvență, astfel asiguram:

img-02
Consultanță de specialitate privind deschiderea procedurilor de insolvență și administrarea judiciară sau specială.
 • Analiza economică și juridică a situației societății;
 • Identificarea riscurilor de anulare plăți sau acte ale societății;
 • Identificarea elementelor cu risc pentru angajarea raspunderii organelor de conducere;
 • Identificarea categoriilor de vot pentru palnul de reorganizare;
 • Trasare liniilor generale ale strategiei de reorganizare;
 • Conferirea modelelor cererii de deschidere a procedurii și a declarațiilor aferente;
 • Verificarea anexelor cererii de deschidere a procedurii;
 • Consultare privind procedura de desemnare a administartorului judiciar;
 • Analiza și diagnosticul privind riscul de faliment. Implementarea programelor privind reducerea de costuri.
Proceduri de preventie a insolventei.

Concoratul preventiv și mandatul ad-hoc reglementate de Legea nr. 381/2009 sunt proceduri de preventie a insolventei, prin care se urmareste salvgardarea intreprinderii aflate in dificultate, in vederea continuarii activitatii acesteia, a pastrării locurilor de muncă și a acoperirii creanțelor asupra debitorului, prin proceduri amiabile de renegociere a creanțelor sau a codițiilor acestora.

Aceste proceduri de preventie se caracterizează prin aceea ca sunt rapide, puțin judiciarizate, confidențiale (în tot sau în mare parte);

Elementele care trebuie prezentate detaliat în proiectul de concordat preventiv este sunt:

 • Situația analitică a activului și pasivului debitorului, certificată de un expert contabil sau, dupa caz, auditată de un auditor autorizat potrivit legii;
 • cauzele starii de dificultate financiară și măsurile luate de debitor pentru depășirea acesteia pana la depunerea ofertei de concordat preventiv;
 • proiecția evolutiei financiar-contabile pe urmatoarele 6 luni și conținutul planului de redresare.
Reorganizarea și administrarea judiciară.
 • întocmirea analizelor economico-financiare necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de plăţi şi a previzionării posibilităţilor de redresare;
 • analiza diverselor scenarii de restructurare, simulare, implicații
 • Intocmire plan de reorganizare (Raport cauze care prefigurează cauzele insolvenței și identifică șansele de reorganizare;
 • Stabilire strategie de reorganizare;
 • Prezentare și discutare strategie cu principalii creditori votanți ai planului;
 • Intocmirea propriu-zisa a planului de reorganizare;
 • Urmarire procedură depunere votare confirmare;
 • Asigurarea unui imput extern în societate prin inlocuirea vechiului management;
 • Sprijin pentru managementul existent;
 • monitorizarea modului de realizare a bugetului, a modului de realizare a planului de reorganizare;
 • raportari catre creditori cu propuneri/ solutii de rectificare.
Falimentul/ lichidarea judiciara
 • întocmirea unui raport de analiză a societăţii;
 • întocmirea rapoartelor de evaluare a unor active sau bunuri care urmează a fi valorificate prin vânzare;
 • valorificarea, în cadrul unui sistem de marketing deosebit de eficient, a activelor societăţii aflate în insolvenţă;
 • conducerea în totalitate a activităţii de lichidare a bunurilor societăţii.
Lichidarea voluntara respectiv lichidari voluntare

Realizate in temeiul Legii societatior nr. 31/1990, O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, Legea nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, H.G. nr. 577/2002 de aplicare a normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 și a Legii nr. 137/2002, O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, Legea nr. 36 din 30 aprilie 1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, etc.)

 • Intocmirea documentatiei de preluare a mandatului (inventariere patrimoniu, proces verbal de inventariere a patrimoniului, bilanț de inceput al lichidării);
 • Operațiuni de lichidare a patrimoniului (vanzare bunuri, recuperare creanțe, închidere conturi contabile, depunere declarații fiscale privind definitivarea lichidării, calcule privind partajul intre asociați/acționari, etc);
 • Intocmire rapoarte privind stadiul procedurii de lichidare/radiere a societății, etc.
Servicii conexe
 • acordarea de consultanţă privind aplicarea procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
 • analiza dosarelor de recuperari creante raportată la situaţia patrimornială a debitorului întocmind recomandari privind şansele de recuperare şi modalitatea de executare silită;
 • asistenţă, prin personal propriu specializat, în negocierea amiabilă a recuperărilor de creanţe;
 • Intocmire plan de reorganizare în procedurile unde nu suntem practicieni desemnati;
 • Acordarea de consultanță pentru intocmire și negociere plan în procedurile în care nu suntem administartori judiciari;
 • Asistenta creditori/ terți în proceduri – Asistare creditori în cadrul procedurilor de insolvență
 • Asistare terțe persoane – ofertanți, administratori, etc
 • introducerea de actiuni juridice necesare reintregirii patrimoniului debitoarei sau pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitoare în dauna creditorilor, a tuturor actelor juridice care au adus, sau aduc prejudicii averii debitoarei si tragerea la raspundere a persoanelor vinovate.

Solicită ajutorul nostru!

Suntem aici pentru a răspunde întrebărilor tale. Telefon 021 322 21 25